Efficiëntie in de landbouw van de 21e eeuw

U bent hier

Efficiëntie in de landbouw van de 21e eeuw

Symposium vrijdag 9 juni 2017 in Ede

In de Nederlandse agrofoodwereld wordt stevig gediscussieerd over het type agrofood dat we moeten ontwikkelen om het wereldvoedselvraagstuk het hoofd te bieden. In dat kader wordt vaak gepleit voor een efficiëntere productie en meer speciaal een verdergaande schaalvergroting en intensivering. Die zouden bovendien leiden tot lagere emissies naar het milieu. Ook wetenschap en innovatie zouden dienstbaar moeten zijn aan deze marsroute.

Toch zijn er twijfels gerezen. Hoe houdbaar is dit efficiëntieparadigma voor het huidige agrofood systeem? En voor de duurzame landbouw van de toekomst? Hoe ziet die landbouw er globaal uit? Hebben we behoefte aan een ander, breder of aanvullend efficiëntieparadigma voor duurzame productie en voor innovatie, waarin elementen zoals veerkracht en externe kosten en baten een meer prominente positie krijgen? 

Over deze en aanverwante vragen heeft de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) op 9 juni een symposium georganiseerd met sprekers en coreferenten die op de bijdragen van de sprekers reflecteerden. Binnen het symposium was volop ruimte voor debat, onder meer door een discussie rondom een aantal stellingen waarop gestemd wordt.

Het symposium was bedoeld voor:
- wetenschappers en studenten in de werkvelden plantaardige en dierlijke productie, ecologie en economie
- betrokkenen uit de agrofoodwereld
- beleidsmakers
- NGO’s.

Het verslag van het symposium kunt u hier downloaden.

Het programma van het symposium vindt u hieronder, bijdragen van sprekers zijn, indien beschikbaar, toegevoegd:

10.00-10.30 uur Inloop en koffie
10.30-10.35 uur Welkom presentatie
10.35-11.00 uur  Imke de Boer (hoogleraar Dierlijke Productie Systemen, WUR) over perspectieven op de rol van het dier in het toekomstige voedselsysteem
   co-referent: Frits van der Schans (CLM Onderzoek & Advies)
11.15-11.40 uur Cees Veerman (landbouwer, econoom en politicus) over de duurzame landbouw van de toekomst en de plaats van efficiëntie daarin
  co-referent: Eric Smaling (voormalig hoogleraar WUR en Universiteit Twente) presentatie
12.00-12.25 uur Krijn Poppe (Wageningen Economic Research, WUR) over het efficiëntiebegrip in de landbouweconomie presentatie
   co-referent: Volkert Engelsman (Eosta, distributeur groente en fruit en promotor van True Cost Accounting)
12.45-13.30 uur Lunch
13.30-13.55 uur Martin van Ittersum (hoogleraar leerstoelgroep Plantaardige Productie Systemen, WUR) over efficiëntie in de plantaardige productie presentatie
  co-referent: Wim van der Putten (afdelingshoofd Terrestrische Ecologie, NIOO) 
14.10-14.35 uur Willem Ferwerda (directeur Commonland) over efficiëntie en productie in relatie tot herstel van gedegradeerde ecosystemen en landschappen
  co-referent: Henk Breman (agrobioloog met werkervaring in Afrika)
14.50-15.15 uur Henk van Latesteijn (consultant en oud-directeur Transforum)  over van efficiëntie naar transitie presentatie
15.30-16.00 uur  Korte reflectie op de bijdragen (Herman Wijffels, lid RIDLV)
  Stellingen en slotdiscussie
16.00-17.00 uur Borrel

 

Dagvoorzitter: Jan Staman (lid RIDLV, oud-directeur Rathenau Instituut)

Elke lezing bestond uit een voordracht van 25 minuten, gevolgd door een reflectie van 5 minuten door een co-referent, waarna er 10 minuten gelegenheid was voor vragen en debat.

Het publiek bestond uit circa 80 deelnemers met een evenwichtige verhouding tussen verschillende doelgroepen.

Pers naar aanleiding van het symposium:

- Colum Bionieuws

- Artikel Bionieuws

- Artikel Resource (WUR-blad)